Pagadating ng panahon

19-Mar-2017 11:50 by 6 Comments

Pagadating ng panahon - leean tweeden dating josh beckett

Hindi alam ang isasagot, marami raw pangalan, subali't ang totoo ay hindi niya alam ang Pangalan Niya. Papaano mo malalaman na ang sinasamba mong Dios ay tunay, kung hindi mo naman alam ang Pangalan Niya, ikaw ay nasumpa! "Ang nangyari sa atin, marami tayong karunungan ngunit walang kanunawaan.

pagadating ng panahon-18pagadating ng panahon-57pagadating ng panahon-54pagadating ng panahon-78

Hindi na natin kailangan ng napakaraming aklat tungkol kay Jesus at mga aklat na gawa ng mga relihiyon.

Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat nating igalang ang ating mga magulang, pangalawa sa Dios, dahil sila ang lumikha sa atin.

Nilikha tayong lahat ng Dios, at ginawa tayong gaya din ng Dios, na may kakayahan din na lumikha ng mga anak mula sa ating sariling laman.

By Brando Cortez PURA, TARLAC — Pura town Mayor Wilfredo “Boying” Sawit has welcomed the Gulayan at Maisan project of ABONO Party-list. Zarate on behalf of the Sangguniang Bayan in her welcome address, expressed the town’s gratitude to Abono list for the Gulayan at Maisan sa Barangay project and enjoined the barangay officials and the municipal employees to plant corn and vegetables in their own backyards. A total of 16 barangays are participating in the project.

Sawit said that the project is in consonance with his project of raising the level of consciousness of people of Pura in terms of food self-sufficiency. that it is time for the people of the provinces to go back to the concept of people planting their own vegetables. Pura is an agricultural town and politically subdivided into the following barangays Balite, Buenavista, Cadanglaan, Estipona, Linao, Maasin, Matindeg, Maungib, Naya, Nilasin 1st, Nilasin 2nd, Poblacion 1, Poblacion 2, Poblacion 3, Poroc and Singat.

Siya ay inutusan lamang na akayin ang kanyang bayan sa bahay na may Pangalan ng Dios upang maligtas sa kanilang mga kasalanan.

Umpisahan natin at tukuyin kung kanino tumanggap at sino ang nagbigay ng "kapamahalaan at kaluwalhatian ng mundo" kay Jesus; ang kapangyarihang magpagaling at magpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala.At sa ating nabasa sa Ecclesiastes -13, na ang buong katungkulan ng tao sa Dios ay ang katakutan Siya at sundin ang mga kautusan, dito matatagpuan ang mga pagpapala.Ang pagpapala ng Dios na ibibigay sa atin ay ang kakayahang malaman ang mga bagay na nilihim sa atin (ang mga itinago sa atin ng mga relihiyon), na matanto ang mga kahulugan niyon, at matukoy ang pagkakaiba ng kung ano ang mabuti at masama; at makita rin ang pagkakaiba ng aral ng Dios at ang aral ni Satanas.May mga pastor at mga mangangaral na nakapakinig ng aral na ito mula kay Maestro Evangelista, at nang tinanong sila kung may tumama ba sa mga pinag-aralan nila sa kani-kanilang mga relihiyon tungkol sa tunay na aral sa Dios at kay Jesus, ang sagot nila: sa ilang taon nilang pag-aaral ay ni isa ay walang tumama. Nalaman natin na hindi nagawa at hindi napagtagumpayan ni Jesus ang kanyang tungkulin; at namatay siya hindi para sa ating mga kasalanan, kundi dahil sa kanyang "kasamaan," taliwas sa ipinangangaral ng mga relihiyon.Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang aklat ng Panginoon - malinaw na tinukoy na ang dapat lamang nating basahin ay ang tungkol sa Dios at ang mga aklat sa Lumang Tipan; mula sa mga propeta na binigyan ng mga lihim Niya, sapat na sana ang mga aklat na ito.At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala.